1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.primawycieraczki.pl (dalej „Sklep”) (dalej „Regulamin”), prowadzonego przez firmę Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ulicy Rapackiego 64, e-mail: sklep@primawycieraczki.pl, nr telefonu +48 56 46 44 244, (dalej „Prima” lub Sprzedawca). Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749546, NIP: 8762480416, REGON: 381180225. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą w/w danych.

 1. Regulamin określa:

(I) zasady świadczenia usług przez Primę na rzecz klientów;

oraz (II) zasady korzystania ze Sklepu przez klientów.

2

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:

– głębia kolorów: 32 bity lub wyższa,

– przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari,

– włączona obsługa cookies,

– włączona obsługa Javascript.

 1. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi korzystania ze Sklepu, w tym złożenia za pośrednictwem Sklepu ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

 2. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 3. umożliwienie zawierania umów w Sklepie

 4. umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie

 5. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów dostępnych w Sklepie.

 6. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ppkt b) i c) powyżej.

 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@primawycieraczki.pl. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

 1. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie

ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Klientów. Niemniej Sprzedawca informuje,

że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

 1. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

 3. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

 4. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

 5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

3
ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na towar przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej www.primawycieraczki.pl (dalej „Sklep”).

 2. W celu złożenia zamówienia użytkownik („Klient”) musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta.

 3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.

 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Primawycieraczki na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte i przedmiot zamówienia jest dostępny w Sklepie Z momentem otrzymania potwierdzenia o dostępności w przedmiotu zamówienia w Sklepie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje także informacje, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi
  do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.

 5. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że towar jest dostępny
  w magazynie Sklepu oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Klienta.

W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem
w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu, Klient zostanie poinformowany
o stanie zamówienia

na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni
od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobach realizacji zamówienia:

(I) całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji
do momentu uzupełnienia przez Sklep zamówienia;

(II) częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie towaru niedostępnego w magazynie; lub

(III) anulowanie całości zamówienia).

4

PŁATNOŚCI

 1. Płatności na rzecz Sklepu mogą zostać dokonane:

(I) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

(II) przelewu tradycyjnego (do samodzielnego dokonania przelewu w inny sposób niż przelew internetowy w technologii PayByLink);

(III) zapłaty kartą płatniczą

NIE MA MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA ZAMÓWIENIA ZA POBRANIEM

 1. Rozliczenie płatności za towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu imoje. Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy imoje, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Klienta.

 2. imoje może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności

w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności.

 1. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez system imoje, potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta. W przypadku płatności dokonywanych w drodze tradycyjnego przelewu płatność uzyska status zakończonej (a Sprzedawca zostanie o tym fakcie poinformowany) w chwili wpływu środków na rachunek bankowy imoje, a nie w chwili autoryzacji przelewu lub złożenia dyspozycji przelewu środków (np. w placówce Poczty Polskiej) przez Klienta.

 2. W przypadku dokonywania płatności przelewem tradycyjnym środki muszą wpłynąć na rachunek imoje w ciągu 10 dni od wygenerowania dokumentu przelewu. W przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana i zamówienie nie zostanie zrealizowane. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu imoje (np. banku) za pośrednictwem Systemu imoje.

 4. Klient Sklepu, po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowania zamówienia (przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”) i wybrania formy płatności za pośrednictwem Systemu imoje, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

(I) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej- na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;

(II) w przypadku płatności w drodze przelewu w technologii PayByLink – na stronę internetową banku, a

(III) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu imoje. W tym przypadku Klient powinien dokonać przelewu zgodnego z wygenerowanym drukiem przelewu bankowego.

 1. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System imoje, płatność może nie zostać zrealizowana.

  5

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie
  w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:

1.1. wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub poprzez rejestracji w Sklepie;

1.2. odbiór osobisty towaru w stacjonarnym Sklepie Prima Sp. z o.o. mieszczącym się przy

 1. Rapackiego 64 w Grudziądzu.

 2. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 1.1 powyżej, następuje w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez firmę Prima od imoje potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.Wysyłki są realizowane na terenie Polski.

 3. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 1.1 powyżej, następuje w drodze poniższej formy realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:

(I) przesyłki kurierskiej zwykłej

 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego towaru w stacjonarnym w Firmie Prima, o którym mowa w ust. 1.2 powyżej, Klient otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 2 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru w terminie do 4 dni roboczych od otrzymania przez firmę Prima od Tapy potwierdzenia zapłaty należności przez Klienta pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane.

 2. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany
  w zamówieniu, zgodnie z niniejszym regulaminem Sklepu.

 3. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.

 4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania do nich zmian. O każdej takiej zmianie zostanie zawarta informacja na stronie internetowej Sklepu. Zmiany cen nie rzutują na umowy zawarte z Klientami przed ich zmianą.

CENNIK

Sposób wysyłki

Po wpłacie

Czas

Odbiór osobisty

0 zł

Przesyłka kurierska (Fedex, inpost, dpd, dhl)

(do 30 kg)

20,00 zł

Zazwyczaj do 24 h robocze

Mata ażurowa gumowa „plaster miodu”

40,00 zł

Zazwyczaj do 24 h robocze

W przypadku zamówień w kwocie powyżej 999,00 zł brutto zamówienie realizowane jest bez kosztów dostawy.

6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę (firmę Prima Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ulicy Rapackiego 64, e-mail sklep@primawycieraczki.pl, nr telefonu +48 56 46 44 244,) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem).

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
  to obowiązkowe.

 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.

 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: Prima, ul. Rapackiego 64, 86-360 Grudziądz niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia , w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania towaru.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 13. a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 14. b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 15. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 16. d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 17. e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 18. f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 19. g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 20. h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 21. i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 22. j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 23. k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 24. l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 25. m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. ‚

7

RĘKOJMIA I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z art. 558 KC ust. Z dnia 23.04.1964 r.

 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.

Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Prima., ul. Rapackiego, 86-360 Grudziądz z dopiskiem: „Reklamacja” lub doręczyć osobiście do Sklepu Prima.

 1. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

 2. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 3. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera (lub sprzedawcy w sklepie – w przypadku odbioru w towaru w sklepie) tzw. protokół szkody.

 4. W przypadku, gdy kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez firmę Prima,
  z siedzibą przy ulicy Rapackiego 64 w Grudziądzu w celu realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.

 2. Administratorem tych danych jest firma Prima Sp. z o.o.. (adres siedziby jak wyżej).

 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi
  w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu primawycieraczki.pl, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@primawycieraczki.pl

 5. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 6. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

 7. Prima dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Prima nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

 8. Prima nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 9. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).

 10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 11. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 14 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.10.2020 r.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty wysyłki